GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále také jen "Nařízení GDPR") poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů našich zákazníků fyzických osob, případně pracovníků či zástupců našich zákazníků právnických osob (dále jen "Zákazníci"), které nám byly již poskytnuty nebo které jsme získali či získáme později v souvislosti s poskytování našich služeb (dále jen "Osobní údaje").

  1. Správce osobních údajů

  Správcem Osobních údajů je společnost Soukromá moravská směnárna spol. s r.o. , se sídlem Hodonín, Národní třída 31, PSČ 695 01, IČ: 499 666 21 (dále jen "Správce"), kterou lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na emailové adrese

  smenarna.hodonin@seznam.cz, nebo telefonním čísle 518 351 150.

2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

  2.1 Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování našich služeb. Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy, na základě které poskytujeme tyto služby.

2.2 Při poskytování služeb máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:

 zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

 zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku

 zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

 zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

 zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 a prováděcími předpisy k těmto zákonům

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

  2.3 V případě, že nám byl ze strany Zákazníka udělen souhlas se zpracováním Osobních údajů pro určitý účel, tak zpracováváme Osobní údaje i pro tento účel. Právním základem pro toto zpracování je právě udělený souhlas.

  2.4 Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého marketingu, což je náš oprávněný zájem.

  2.5 V případě, že nás Zákazník navštívil přímo v naší pobočce, jejíž prostor je monitorován kamerami se záznamem, pak zpracováváme Osobní údaje i ve formě kamerového záznamu za účelem ochrany našeho majetku a za účelem obrany v případných sporech se Zákazníky. Toto zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

  2.6 Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost

  2.7 Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení případné reklamace Zákazníka, za účelem obrany v případném sporu se Zákazníkem a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Zákazníkovi. Jedná se o náš oprávněný zájem.

 1. Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům

 naši zpracovatelé (např. poskytovatel informačního systému)

 Česká národní banka

 Finanční analytický úřad

 případně další státní orgány

 1. Doba uložení osobních údajů

  4.1 Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.

  4.2 Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

  4.3 Kamerové záznamy budeme mít uloženy po dobu 30 dní od jejich pořízení.

 1. Práva zákazníků

  5.1 Zákazník má právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jeho Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

  5.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, má Zákazník právo na výmaz Osobních údajů.

  5.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, má Zákazník právo na omezení zpracování Osobních údajů.

  5.4 Zákazník má právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR.

  5.5 V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu (viz bod 2.3 výše), má Zákazník právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.

  5.6 V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodě 2.5 a 2.7 výše má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.

  5.7 V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.4 výše má Zákazník také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

  5.8 Veškerá zde uvedená práva může Zákazník uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného emailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

  5.9 V případě, že se bude Zákazník domnívat, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

Vytvořte si webové stránky zdarma!